Login Form

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี้

B5

facebook

สถิติผู้เข้าชม

303668
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
203
1365
301290
4085
5113
303668

Your IP: 18.215.159.156
Server Time: 2019-04-21 04:47:13

7

 อักษรย่อ 

        ตัวอักษรย่อ ตั้งอยู่ในลักษณะ สามเหลี่ยมปลายแหลม หมายถึงพลัง ขับเคลื่อนที่ส่งขึ้นสูงเบื้องบน เป็น เป้าหมายของโรงเรียนที่จะส่งเสริม ศักยภาพภายในตัวนักเรียนแต่ละคน ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป สีของอักษรย่อเป็นสีน้ำเงินบนพื้นขาว

5

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปวงกลมซ้อนทับกัน พื้นที่ภายในวงกลมเป็นชื่อเต็มของโรงเรียน ด้านล่างเป็นชื่ออำเภอและจังหวัด ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ตรงกลางเป็นอักษรย่อว่า ลกม. เป็นชื่อย่อของนายเล็ก โกเมศ บิดานางตวงรัตน์ โกเมศ ผู้ก่อตั้ง

สี-ดอกไม้โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

สี ประจำโรงเรียน คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน
สี เหลือง          หมายถึง ความสงบร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง และใช้เป็นสีสัญลักษณ์แทนคุณธรรม
สี น้ำเงิน          หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน และใช้เป็นสีสัญลักษณ์แทนความเข้มแข็งทางวิชาการ

8

ดอกไม้ประจำ โรงเรียน คือ ดอกบัว

คำว่า "โกเมศ" แปลว่าดอกบัวโกมุทหมายถึง บัวแดง เบ่งบานยามตะวันฉายแสง ถูกนำมาเปรียบเทียบกับ ศักยภาพของคนที่แตกต่างกัน ตามคำสอนในพุทธศาสนา

เอกลักษณ์โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในบริเวณร่มรื่นปกคลุมด้วยต้นไม้ ใหญ่ ตัวอาคารเรียนตั้งอยู่ห่างจากถนนงามวงศ์วาน ผู้ก่อตั้งมีความรักและใส่ใจเรื่อง ความร่มเย็นด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด

9

          ส่วนกิจกรรมในการเรียนการสอนจะเน้นด้านสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งแก่ผู้เรียนและบุคลากร มีบริเวณ และกิจกรรมสนามกลางแจ้งที่โล่งโปร่งสบาย การบริการอาหารและน้ำดื่ม เน้นความสะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของวัยเด็ก

ดังนั้นโรงเรียนฯจึงได้รับรางวัลและความ ร่วมมือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน อนามัย สำนักงานเทศบาลเมืองนนทบุรี กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

 อัตลักษณ์โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

"เริงร่า สมวัย ใส่ใจ ธรรมชาติ"

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์พิจารณาว่านักเรียน คือผลผลิตจากการ จัดบริการการศึกษา จึงพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม ด้วยการจัดโครงการวิชาการเสริมและเติมเต็มการเรียนรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการกับงานวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคม สุขสบายในระหว่างการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิด อัตลักษณ์ของผู้เรียน ในความหมายดังต่อไปนี้:
เริงร่า หมายถึง นักเรียน รร. เล็กโกเมศอนุสรณ์ เป็นเด็กที่น่ารักสดใส พร้อมที่จะเป็นนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ พร้อมรับการฝึกด้านวินัย มีสัมมาคารวะ รู้จักทักทาย ไหว้ และยิ้ม
สมวัย  หมายถึงมีคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสมทั้งทางร่างกาย ด้วยกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ส่วนทาง สมอง มีโครงการยกระดับคุณภาพการสอบและทางจิตใจ และสังคม มีโครงการต้นกล้าพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ของน้องอนุบาล) และ โครงการบัวน้อยร้อยคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ใส่ใจ  หมายถึง นักเรียน โรงเรียน.เล็กโกเมศอนุสรณ์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ฝักใฝ่ ใคร่รู้
ธรรมชาติ แยกอ่านได้ ๒ แบบ ๒ ความหมาย แต่หมายถึงสิ่งเดียวกันคือ อ่านว่า "ใส่ใจธรรมะ-ชาติ " กับ "ใส่ใจธรรมชาติ " ทำให้ความหมายแตกเป็น ๒ คำ คือ ธรรมะ อันเป็นรากศัพท์ของคำว่า ธรรมชาติ หมายถึง นร. มีความ สนใจที่จะฝึกฝนด้านธรรมะ (โครงการบัวน้อยร้อยคุณธรรม) และเข้าถึงธรรมชาติ ที่ ร่มรื่นของโรงเรียน ผ่านโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การบริการห้องสมุด สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้และโครงการพัฒนทักษะชีวิตแบบพอเพียง