Login Form

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี้

B5

facebook

สถิติผู้เข้าชม

297408
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
181
381
295860
2938
4366
297408

Your IP: 34.207.146.166
Server Time: 2019-03-19 04:51:03

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

45

            โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ในกำกับมูลนิธิเล็กโกเมศจัดทำตราสารโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่๙กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๓มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการภาคี๔ฝ่าย(ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและครู/บุคลากร) และคณะผู้บริหารดำเนินกิจการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช๒๕๕๐และเพิ่มเติมพุทธศักราช๒๕๕๔
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล(๓ขวบ) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต๑สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

10

       ในปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้ขยายการศึกษาถึงระดับประถมศึกษา ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 480 คน ในปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรอนุบาลจากเดิมที่เป็นหลักสูตร 2 ปี มาเป็นหลักสูตร 3 ปี ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาทั้งด้านวิชากร-หลักสูตร และการจัดการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาในปีการศึกษา2538 และ 2545 ได้ขยายความจุในการรับนักเรียนจาก 600 คน เป็น 700 และ 900 คนโดยลำดับ

ประวัติความเป็นมา

     นางตวงรัตน์โกเมศ (อดีตประธานคณะกรรมการมูลนิธิเล็กโกเมศ) ก่อตั้งโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์เป็นสถานศึกษาโดยมีมูลนิธิเล็กโกเมศเป็นเจ้าของเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่บิดาคือ"นายเล็กโกเมศ" เมื่อพุทธศักราช๒๕๒๐โดยมีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อสังคมและเพื่อเป็นวิทยาทานนับเป็นการสร้างทานบารมีอันสำคัญยิ่ง

ความเป็นไปของโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

      โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๒๐สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาจัดบริการการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโดยมีนางตวงรัตน์โกเมศดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตนางเจริญใจกิตติกูลดำรงตำแหน่งผู้จัดการและนางพัชราศิรินามดำรงตำแหน่งครูใหญ่
      ในระยะเริ่มต้นมีอาคารเรียนเป็นตึก๓ชั้นเพียงหลังเดียวเท่านั้นและมีนักเรียนในชั้นอนุบาลเพียง๑๐คนในปีการศึกษา๒๕๒๔โรงเรียนได้ขยายการศึกษาถึงระดับประถมศึกษาทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น๔๘๐คนในปีการศึกษา๒๕๓๑โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรอนุบาลจากเดิมที่เป็นหลักสูตร๒ปีมาเป็นหลักสูตร๓ปีทั้งนี้ได้มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ-หลักสูตรและการจัดการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมา
       ในปีการศึกษา๒๕๓๘รองศาสตราจารย์มณีมัยรัตนมณีกรรมการมูลนิธิเล็กโกเมศดารงตำแหน่ง"ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต" ได้ขยายความจุในการรับนักเรียนจาก๖๐๐คนเป็น๗๐๐คนและในปี๒๕๔๕ขอขยายเพิ่มเป็น๙๐๐คนโดยลำดับ
      ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๕มูลนิธิเล็กโกเมศแต่งตั้งดร. อมราปฐภิญโญบูรณ์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเล็กโกเมศดำรงตำแหน่งทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอีกตำแหน่งโดยมีนายพงศ์สถิตย์รัชตะนาวินกรรมการมูลนิธิเล็กโกเมศดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์มีนักเรียนทั้งหมด๖๖๖คน(ข้อมูลปีการศึกษา๒๕๕๕) ครูและบุคลากร๓๘คนคนสวนและพนักงานซ่อมบำรุง-ทำความสะอาด๔คนคนครัว๖คนคนขับรถ๑คน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
ก่อตั้งมีเจตนารมย์เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนเป็น "คนดี "เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชาติสืบไปโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้:
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบประเภทและระดับการศึกษาต่างๆตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนในการดำเนินงานบริการการศึกษาของโรงเรียน
๓. พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
๔. ให้บริการด้านวิชาการและบริการด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่ชุมชนตามบทบาทที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดบริการงานวิชาการได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คติธรรมประจำโรงเรียน: ชลมุตตปทุมวิยพุทโธ
แปลว่า: (รักเรียน) รู้ตื่น(ตัวตลอด) เบิกบาน (สดชื่นสมวัย)...ดั่งบัวพ้นน้ำ

                                                                                                                                                                                                                           

ปรัชญาโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์


ปรัชญาโรงเรียน:" ใฝ่ความรู้ชูความดีมีความสุข "
หมายถึงการเน้นคุณภาพการเรียนการสอนที่ครอบคลุมการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจและการมีทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้อย่างดีเยี่ยมควบคู่การส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์มีแนวโน้มทางการปฏิบัติตนโดยยึดถือคุณธรรมจริยธรรมที่ดีประจำแต่ละบุคคลโดยมีจุดเน้น๓ประการได้แก่:

ใฝ่ความรู้   หมายถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองและดึงศักยภาพภายในของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้คิดลงมือปฏิบัติพิสูจน์ผลแล้วนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงที่พึ่งตนเองได้และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ชูความดี   หมายถึงการเน้นวิธีการในการฝึกฝนระเบียบวินัยและมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกเช่นมีวินัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีเหตุผลรู้หน้าที่ซื่อสัตย์เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่นพากเพียรขยันประหยัดมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยมีความเสียสละ

มีความสุข หมายถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศให้นักเรียนเป็นคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเป็นคนร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรักต่อทุกสรรพสิ่งมีอิสรภาพปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุขและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย